Kakva se priopćenja mogu prijaviti? 

Usmena i posterska priopćenja na Simpoziju studenata kemičara obuhvaćaju predstavljanje rezultata ili djela rezultata rada studenata preddiplomskih i diplomskih studija kemije i srodnih znanosti u laboratorijima na raznim znanstveno-istraživačkim projektima. 

Studenti koji predstavljaju svoje rezultate najčešće ih ostvaruju kao izvannastavnu suradnju sa stručnim kadrom na svojim fakultetima, javnim institutima, ali i u privatnom sektoru u kojem postoje jedinice istraživanja i razvoja. 

Priopćenja se mogu prezentirati na hrvatskom ili engleskom jeziku. 

Kakva se priopćenja ne mogu prijaviti? 

Usmena i posterska priopćenja na Simpoziju ne mogu biti literaturni pregledi, predstavljanje tuđih rezultata, priopćenja poput „Život i djelo Vladimira Preloga“, „Avogadrova konstanta“ i sl. 

Cilj Simpozija je predstaviti kolegama studentima čime se njihovi kolege bave u svom znanstveno-istraživačkom segmentu tijekom svog obrazovanja.

Posterska izlaganja

Maksimalne dimenzije postera su 100 cm x 80 cm (100 cm je visina, a 80 cm širina).

Usmena izlaganja

Trajanje usmenog izlaganja ograničeno je na 15 minuta (10 min + 5 min za raspravu ili 12 min + 3 min za raspravu).

Upute za pisanje sažetaka za 7. SiSK

Sažetak je kondenzirani oblik znanstveno-istraživačkog rada. Sažetak za 7. SiSK piše se prema zadanom predlošku za sažetke, na hrvatskom ili engleskom jeziku i mora biti u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx). Sažetak mora biti napisan u jednom stavku (odlomku). Piše se u trećem licu, u pasivu i u prošlom vremenu.

Prije teksta sažetka potrebno je navesti:

• naslov znanstveno-istraživačkog rada, odnosno usmenog ili posterskog izlaganja, na hrvatskom i engleskom jeziku,
• imena autora,
• adrese institucija koje autori predstavljaju (npr. Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb),
• e-mail adresu prvog autora.

Tekst sažetka mora sadržavati:

• kratki uvod,
• sažeti pregled korištenih materijala i metoda,
• najvažnije rezultate,
• zaključak,
• literaturne navode (prema uputama u predlošku).

Sažetak treba biti napisan fontom Times New Roman 10, obostrano poravnat. Prored u predlošku definiran je na 1,0 i nužno je da ostane takav. Uz sažetak potrebno je priložiti i grafički sažetak širine 13 cm i duljine 7 cm. Grafički sažetak mora biti slika u formatu .jpg, .jpeg, .tiff ili .png. Također je potrebno navesti literaturu prema uputama u predlošku. Sažetak zajedno s grafičkim sažetkom i literaturnim navodima mora biti sadržan na jednoj stranici (oko 300 riječi uz grafički sažetak maksimalnih dimenzija i dva literaturna navoda).

Molimo da se prije slanja sažetaka prijavite za sudjelovanje na Simpoziju na službenoj web stranici (sisk.hkd.hr/prijava/).

Datoteku koja sadrži Vaš sažetak imenujte kao PrezimePrvogAutora_SiSK7.docx te pošaljite na e-mail adresu sisk@hkd.hr najkasnije do 1. listopada 2022.

Posterska izlaganja

Maksimalne dimenzije postera su 100 cm x 80 cm (100 cm je visina, a 80 cm širina).

Usmena izlaganja

Trajanje usmenog izlaganja ograničeno je na 15 minuta (10 min + 5 min za raspravu ili 12 min + 3 min za raspravu).